Thông Báo Mới

Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông về chia cổ tức năm 2018

Thông báo đăng ký cuối ngày lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TMW

Thông báo lấy ý kiến về viêc chia cổ tức năm 2018

Thông báo chi trả cổ tức 2017

Thông báo giao dịch cổ phiếu

Báo cáo giao dịch cổ phiếu

Chương Trình Đại Hội Cổ Đông 2018

Thư mời Đại hội Đồng Cổ Đông 2018

Giải trình nguyên nhân tăng lợi nhuận sau thuế năm 2017 

Công bố thông tin tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2018

Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán năm 2017

Thông báo chi trả cổ tức năm 2016

Chốt danh sách cổ đông chia cổ tức năm 2016

Tờ trình về việc trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận 2016

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017

Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2016

Thay đổi nhân sự 2017

Nghị quyết Đại Hội Cổ Đông 2017

Biên bản đại hội cổ đông 2017

Thư mời Đại hội Đồng Cổ Đông 2017

Công bố thông tin bất thường

Quyết Định số: 01/QĐ.ĐHĐCĐ về việc giải thể Cty CP Phát Triển Đô Thị Tam Phước

Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin

Chốt danh sách chia cổ tức 2015

Thông báo thay đổi nhân sự

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 3 (2016-2020)

Biên bản họp và kiểm phiếu của đại hội cổ đông nhiệm kỳ 3 (2016-2020)

Bổ sung điều lệ công ty Cp Tổng Hợp Gỗ Tân Mai

Báo cáo tài chính năm 2015

Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2015

Biên bản Đại hội Đồng Cổ Đông

Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và phương hướng kế hoạch SXKD năm 2015

Báo cáo tư cách Cổ Đông và đại diện nhóm Cổ Đông tham dự Đại hội đồng Cổ Đông năm 2015

Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014