Liên Hệ

Trụ sở chính : Đường Nguyễn Văn Hoa, Phường Thống Nhất, Thành Phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Điện thọai : 0251. 3826940 / 8880201  –  Fax:  0251. 3823731

Website: www.wood-tanmai.com.vn  –  Email: gotanmai@gotanmai.vn / sales@wood-tanmai.com.vn

Giám đốc Công ty : Bà Dương Thị Mỹ Dung

Khi gửi mail vui lòng sọan thảo văn bản bằng Unicode