Thông Tin Cổ Phiếu

Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông về chia cổ tức năm 2018

Thông báo đăng ký cuối ngày lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TMW

Thông báo lấy ý kiến về viêc chia cổ tức năm 2018

Thông báo chi trả cổ tức 2017

Thông báo giao dịch cổ phiếu

Báo cáo giao dịch cổ phiếu

Thông báo chi trả cổ tức năm 2016

Chốt danh sách cổ đông chia cổ tức năm 2016

Tờ trình về việc trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận 2016

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017

Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2016

Chốt danh sách chia cổ tức 2015

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 3 (2016-2020)

Biên bản họp và kiểm phiếu của đại hội cổ đông nhiệm kỳ 3 (2016-2020)

Đăng ký  danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2015

Đăng ký ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 và chia cổ tức năm 2014 bằng tiền

Nghị quyết số 01/2015/NQ.ĐHĐCĐ.GTM