Đại Hội Cổ Đông

Điều lệ Công Ty CP Tổng Hợp Gỗ Tân Mai

Biên Bản và nghị quyết Đại Hội Đồng cổ đông 2018

Báo Cáo kết quả hoạt động 2017 và kế hoạch 2018, báo cáo của Ban kiểm giám soát , các tờ trình

Chương Trình Đại Hội Cổ Đông 2018

Thư mời Đại hội Đồng Cổ Đông 2018

Công bố thông tin tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2018

Tờ trình về việc trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận 2016

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017

Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2016

Thay đổi nhân sự 2017

Nghị quyết Đại Hội Cổ Đông 2017

Biên bản đại hội cổ đông 2017

Thư mời Đại hội Đồng Cổ Đông 2017

Tài liệu đại hội cổ đông 2017(Tờ trình,quy chế bầu cử…)

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 3 (2016-2020)

Biên bản họp và kiểm phiếu của đại hội cổ đông nhiệm kỳ 3 (2016-2020)

Tài liệu đại hội cổ đông 2016(Tờ trình,quy chế bầu cử…)

Tài liệu đại hội cổ đông 2016(Chương trình Đại hội, Quy chế, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh…)

Đăng ký  danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

Biên bản họp Hội Đồng quản trị số:06/2015-BB.HĐQT( Kế hoạch SXKD và thay đổi nhận sự)

Thông báo:Thay đổi thành viên ban kiểm soát

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2015

Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2015

Biên bản Đại hội Đồng Cổ Đông

Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và phương hướng kế hoạch SXKD năm 2015

Báo cáo tư cách Cổ Đông và đại diện nhóm Cổ Đông tham dự Đại hội đồng Cổ Đông năm 2015

Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014