Báo Cáo Tài Chính

Báo cáo tài chính năm 2016

Báo cáo tài chính năm 2015

Báo cáo tài chính năm 2014

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2014

Báo cáo tài chính năm 2013

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng cuối năm 2013

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2013

Báo Cáo Tài Chính Năm 2012

Báo Cáo Tình Hình Quản Trị Công Ty : Năm 2012

Báo Cáo Tài Chính  6 Tháng  Đầu Năm 2012

Báo Cáo Tình Hình Quản Trị Công Ty :6 tháng đầu năm 2012

Báo Cáo Tài Chính Năm 2011

Báo Cáo Tài Chính Năm 2010