Báo Cáo Tài Chính

Báo cáo tài chính năm 2017

Báo cáo tài chính năm 2016

Báo cáo tài chính năm 2015

Báo cáo tài chính năm 2014

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2014

Báo cáo tài chính năm 2013

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng cuối năm 2013

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2013

Báo Cáo Tài Chính Năm 2012

Báo Cáo Tình Hình Quản Trị Công Ty : Năm 2012

Báo Cáo Tài Chính  6 Tháng  Đầu Năm 2012

Báo Cáo Tình Hình Quản Trị Công Ty :6 tháng đầu năm 2012

Báo Cáo Tài Chính Năm 2011

Báo Cáo Tài Chính Năm 2010