Investor relations

Chốt danh sách chia cổ tức 2015

Thông báo thay đổi nhân sự

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 3 (2016-2020)

Biên bản họp và kiểm phiếu của đại hội cổ đông nhiệm kỳ 3 (2016-2020)

Tài liệu đại hội cổ đông 2016(Tờ trình,quy chế bầu cử…)

Tài liệu đại hội cổ đông 2016(Chương trình Đại hội, Quy chế, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh…)

Bổ sung điều lệ công ty Cp Tổng Hợp Gỗ Tân Mai

Báo cáo tài chính năm 2015

Biên bản họp Hội Đồng quản trị số:06/2015-BB.HĐQT( Kế hoạch SXKD và thay đổi nhận sự)

Thông báo:Thay đổi thành viên ban kiểm soát

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2015

Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2015

Biên bản Đại hội Đồng Cổ Đông

Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và phương hướng kế hoạch SXKD năm 2015

Báo cáo tư cách Cổ Đông và đại diện nhóm Cổ Đông tham dự Đại hội đồng Cổ Đông năm 2015

Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014